Biodanza School Antwerpen

 

Wat is Biodanza

In deze drie gebieden is Biodanza werkzaam. Kunst, wetenschap en liefde


De ‘wetenschap’ van het leven biedt de mogelijkheden om een kwalitatieve evolutie mogelijk te maken. Humberto Maturana heeft autopoësis** geformuleerd als een essentieel kenmerk van levende wezens. 


** Autopoësis, is het vermogen om jezelf te creëren, jezelf voort te brengen. De mens heeft alle capaciteit voor zelfontwikkeling en uitbreiding van bewustzijn naar staten van hogere vormen van evolutie in zich. (Unity and Complexity in the Life Sciences by Rolando Toro Araneda)

Het lijkt heel ingewikkeld maar Biodanza is eenvoudig en effectief.

 

U hoort Rolando Toro Areneda zelf aan het woord in een interview:https://goo.gl/Nbki4E 

 

Biodanza is even moeilijk te definiëren als pogen liefde, kunst, of het leven zelf te bepalen. Ik denk wel dat het bij elkaar plaatsen van verscheidene pogingen de lezer een algemene benadering kan geven.

Het is onmogelijk Biodanza cognitief te begrijpen. Alleen door het te leren kennen kunnen we de werkelijke betekenis ervan omhelzen.

Biodanza is deelname aan een nieuwe manier van leven vanuit intense persoonlijke vivencia’s, (vivencia's zijn intense momenten, persoonlijke ervaringen in het 'hier en nu', die een coenestetische dimensie hebben. Dit wil zeggen dat je deze ervaringen diep vanbinnen in je lichaan kunt ervaren. Dez ervaringen (vivencias) worden door muziek en dans teweeggebracht.

Hieronder presenteer ik een conceptuele synthese van de fundamentele elementen die de theoretische basis van Biodanza structuur geven en beschouwd kan worden als een academische definitie:

"Biodanza is een systeem van affectieve integratie, organische renovatie en een heropvoeding in de oorspronkelijke levensfuncties, gebaseerd op vivencia’s die teweeggebracht worden door middel van dans, zingen en ontmoetingssituaties in een groep"

Om het beter te begrijpen zal ik zo expliciet mogelijk de betekenis van de termen beschrijven die in deze definitie gebruikt zijn.

 

Affectieve Integratie

Het gaat er hierbij om de eenheid tussen mens en natuur die verloren is gegaan, te herstellen. De integrerende kern is hierbij volgens onze benadering de affectie. Affectiviteit is van invloed op het reguleren van de limbisch hypothalamische centra, die op hun beurt weer invloed uitoefenen op de instincten, ervaringen en emoties.

 

Organische vernieuwing

Dit is de actie met betrekking tot organische zelfregulatie. Organische vernieuwing wordt voornamelijk teweeggebracht door speciale vormen van trance die processen van cellulair herstel en algehele regulatie van biologische functies activeren, en zo desorganisatie en stressfactoren verminderen.

 

Heropvoeding in de oorspronkelijke levensfuncties

Dit betekent leren leven vanuit onze instincten. Onze levensstijl moet coherent zijn met onze voornaamste levensimpulsen. De instincten hebben als doel het leven in stand te houden en maken haar ontwikkeling mogelijk.

 

Structurele concepten van Biodanza

 

Integratie van het lichaam in het veranderingsproces

Het lichaam moet bij het hele veranderingsproces op verschillende niveaus betrokken zijn: neurologisch, endocrien, immunologisch en emotioneel.

We moesten uiteindelijk afstand nemen van het traditionele geloof dat stelde dat het bewust maken van onbewuste conflicten voldoende was om psychologische problemen op te lossen aangezien de feiten aantoonden dat dit een onjuiste hypothese was. Menselijke wezens zijn een geheel en elke theorie die een corporale dimensie uitsluit heeft een gedissocieerd karakter.

 

De groep

De groep is essentieel in het veranderingsproces aangezien het nieuwe vormen van communicatie en een gevoelsverbinding tot stand brengt.

De groep vormt de voedingsbodem voor het opnieuw geboren worden in een affectieve geborgenheid, waarin het mogelijk gemaakt wordt te veranderen.

 

In onze eeuw heeft de psychotherapie voornamelijk belang gesteld in de persoon als een geïsoleerd wezen. Vandaag de dag weten we dat solitaire evolutie niet mogelijk is.

Martin Buber, Pichon Rivière, James Hillman en Kenneth J. Gergen zijn begonnen de mens te bestuderen als een relationeel wezen. Zo werd de ecologische mens geboren. De aanwezigheid van de naaste medemens verandert het functioneren van mensen op alle organische en existentiële niveaus.

 

Er zijn specifieke en ‘normale’ groepen

Biodanza kan toegepast worden op specifieke groepen met vergelijkbare eigenschappen zoals:

  • Kinderen, tieners, volwassenen, ouderen
  • Zwangere vrouwen
  • Families (waarbij ouders, kinderen, ooms en tantes, grootouders, neven, nichten enz. meedoen)
  • ‘Normale’ mensen die moeilijkheden hebben diepgaande verbindingen aan te gaan door: onzekerheid, depressie, angst, gebrek aan zelfvertrouwen, vijandigheid, egocentrisme, gebrek aan affectie, gebrek aan vitale drijfkracht, stress, gebrek aan levensmotivatie.
  • Biodanza kan ook toegepast worden op speciale groepen die wezenlijk herstel nodig hebben zoals mensen met een geestelijke ziekte, mensen met een verhoogde bloeddruk, ziekte van Parkinson enzovoort.

De diversiteit aan problemen en ziektebeelden die Biodanza probeert op te lossen is te danken aan het feit dat dit systeem algemene functies activeert, zoals de expressie van de identiteit, affectieve communicatie en de integrerende functies van het lichaam.

 

Het belang van de Vivencia

https://goo.gl/VmPCv7

 

Emotie en vivencia vormen het regulerende principe van de neuro-vegetatieve functies, doordat ze hen activeren of juist hun activiteit matigen. Emoties regelen en worden geregeld door het limbisch- hypothalamisch systeem, dat eigenlijk het 'Integrerend Aanpassend Limbisch Hypothalamisch Systeem' wordt genoemd.

De Integratie van deze systemen is synoniem voor heling en gezondheid.

De hersenen, het lichaam en de geest vormen een geheel en kunnen niet los van elkaar gezien worden. De geest bevindt zich in elke cel van het lichaam. De extatische-, enthousiasme- en liefdes-vivencia’s bereiken het lichaam in haar totaliteit.

 

In Biodanza wordt prioriteit gegeven aan de vivencia’s. Bewustzijn en taal, een secundair signaal systeem, komen op de tweede plaats.

 

Muziek

Muziek is het instrument van meditatie tussen emotie en lichamelijke beweging.

Muziek is een universele taal die toegankelijk is voor kinderen en volwassenen op elke tijd en plaats. De invloed ervan bereikt direct de emoties zonder eerst de analytische denkfilters te passeren.

Muziek beïnvloedt de identiteit, die in staat is zich door middel hiervan te uiten.

Muziek stimuleert expressieve dans, de affectieve communicatie en de ervaring van het zelf.

 

Liefkozing en erotiek

De liefkozing is een van de basisinstrumenten van Biodanza.

Therapieën en geneeskunst bezitten over het algemeen een hoog technologisch gehalte en een verfijnde semantiek, maar een totaal gebrek aan affectie.

Liefkozingen brengen functionele veranderingen teweeg op organisch en existentieel niveau. De liefkozing doet de bron van verlangen ontwaken en geeft uitdrukking aan identiteit. De drijfveren van het bestaan worden verrijkt door de kracht van Eros en het verlangen naar liefde.

De ontwikkeling van erotiek is essentieel in een proces van verandering.

 

Veranderingen in levensstijl

Het uiteindelijke doel van Biodanza is om duurzame veranderingen in levensstijl teweeg te brengen en om de levenskwaliteit te verhogen. Het concept van 'hergeboorte' in Biodanza impliceert existentiële vernieuwing.

Waar wil ik wonen?

Met wie wil ik leven?

Wat wil ik in het leven doen?

Biodanza geeft de moed om te slagen in het verwezenlijken van onze innerlijke doelen.

De tijdelijke veranderingen die teweeggebracht worden door losse Biodanza sessies zijn niet voldoende om een integratieproces en de uiting van persoonlijke mogelijkheden teweeg te brengen. Het is niet voldoende om een gevoel van welzijn te bereiken, we moeten toegang krijgen tot geluk.

 

Muziek-Beweging-Vivencia

De muziek die in Biodanza gebruikt wordt is streng geselecteerd op basis van criteria die beantwoorden aan het doel dat door de oefeningen en de vivencia’s wil bereikt worden.

Om deze muziek te kunnen selecteren is training in muzikale semantiek en verstand van de effecten van muziek op het lichaam noodzakelijk. We moeten muzikale vormen vinden die in staat zijn een specifieke emotionele respons te verkrijgen die kracht opwekt. Bijvoorbeeld: een vrolijke dans willen doen op muziek met depressief klinkende akkoorden brengt gedissocieerde processen teweeg.

De motorische centra van de hersenen en de centra die muzikale perceptie integreren met emoties zullen op een gedissocieerde wijze beginnen te reageren. We moeten daarom werken met coherente muziek-beweging-vivencia structuren.

 

De dans zijn

In de loop van de geschiedenis van de dans is er altijd een sterke voorkeur geweest om goede dansers op te leiden die in staat zijn hoge niveaus van optimalisatie in bewegingsbehendigheid en schoonheid te bereiken, door middel van oefening en opleiding.

Wanneer de balletdanser zijn of haar bewegingen in actie brengt en deze aanpast aan esthetische voorwaarden, brengen deze een serie functies op gang die verbonden zijn aan wilscontrole. Hieronder verstaan onder meer intentionele bewegingen, bewuste verplaatsing in de ruimte, expressieve semantiek in relatie tot zekere bewegingscodes, plaatsing ten opzichte van andere betreffende en gerelateerde gestaltes, coördinatie van audio-geluid en visueel-motoriek etc.

Er is echter ook een heel andere mogelijkheid, namelijk die van het transformeren van de danser in de dans. Dit werd gerealiseerd in oude religieuze ceremonies, in bepaalde mystieke extatische dansen. In dit geval komt de persoon in een staat van beleving waarin hij of zij uiteindelijk de dans wordt.

De muziek danst de danser. Het bewustzijn wordt opgelost in een soort ‘baarmoeder’ van het universum in een organische beweging waarin elk element een deel is van de hoofddans.

Kosmische dans bestaat uit de levende wisselwerking van alle aanwezige krachten.

Om de staat van trance te bereiken die het de danser mogelijk maakt de dans te kunnen worden, moet men vóór alles open staan voor de spontane impulsen van perceptie van het zelf. Het is een onvoorwaardelijke en ontvankelijke staat, vrij van elke bedoeling van vertoning.

In deze hoedanigheid staat de persoon de muziek toe zijn of haar organisme binnen te dringen en zo een cenesthetische staat van beleving teweeg te brengen.

De dans zijn is een buitengewone ervaring, en de meest krachtige bron van vernieuwing en bezieling. Biodanza oppert de mogelijkheid van een organische dans, die gebaseerd is op de vivencia en niet op het bewustzijn.

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx