Biodanza School Antwerpen

Vivencia:100% intens leven 'hier en nu'

Het fundamentele instrument in Biodanza, waar het om gaat is de "vivencia"

De vivencia als een methode in Biodanza

Om Biodanza te begrijpen moet je de definitie van het begrip vivencia kennen. Het vormt de basis van de methodologie in Biodanza. De term “vivencia” komt uit het Latijn en kan vertaald worden als “beleving”, als vakterm behouden we het woord vivencia.

De eerste die onderzoek heeft gedaan naar de vivencia was de Duits historisch filosoof Wilhelm Dilthey, die vivencia uitgedrukt in de Duitse term “Erlebnis”, “als iets dat aan het licht komt in de psyche, uit de innerlijke ervaring, van een individu, dat op een bepaalde manier in de werkelijkheid staat”.

De ideeën van W. Dilthey beïnvloeden de fenomenologie, (de leer van de verschijnselen) van Maurice Merleau-Ponty, de ontologie (de leer van het Zijn) van Martin Heidegger en de sociologie van Max Weber.

In het kader van Biodanza herdefinieert Rolando Toro Araneda het concept vivencia als

" intens beleefde ervaring door een individu in het hier en nu. Geen ervaring die alleen mentaal is maar een ervaring die cenesthetisch is, dit wil zeggen vanuit diep innerlijk opwellende lichamelijke sensatie, wat gevoelens en emoties omvat." 

De vivencia verbindt de subjectieve ervaring, die ieder mens heeft, met de wezenlijke kwaliteit van het doorleven van het hier en nu. Het doel daarvan is de menselijke integratie en ontwikkeling. Door het stimuleren van oeroude functies kan de verbinding met het leven weer hersteld worden, omdat de vivencia de directe psychische expressie ervan is

Het is dus een uitnodiging te dansen en de ogenblikkelijke ervaring van het totale wezen die" de dualiteit van lichaam en ziel" (term ontleend aan Carl Rogers) uitwist en naar een totaal organisch lichamelijk beleven in het moment "hier en nu" voert, en van daaruit ontwikkeling en bewustzijnverruiming toelaat

Eigenschappen van de vivencia in Biodanza  

*De vivencia is de meest oorspronkelijke uitdrukking van ons zelf en van onze identiteit, die voorafgaat aan iedere  symbolische of rationele bewerking.

*De vivencia is een uitdrukking van het feit dat je bestaat, wat voorafgaat aan het bewust worden.  Je wordt je meteen of kort erna van de vivencia bewust. In het integratie proces van identiteit en de uitdrukking van de genetische mogelijkheden komt eerst de vivencia en daarna het bewustzijn.

*Zoals het water opborrelt vanuit de bron zo duikt de vivencia spontaan en fris op. Het heeft de kwaliteit van het oorspronkelijke. De vivencia is niet onderworpen aan de controle van het bewustzijn, het kan 'opgeroepen' worden, maar niet  door de wil worden gestuurd.

*De vivencia is subjectief, ze komt tot uiting vanuit je identiteit. De vivencia's die ieder mens ervaart zijn uniek, intiem en vaak niet onder woorden te brengen.

*De intensiteit van de vivencia kan variëren. Deze is afhankelijk van het niveau van de  verbinding die je met jezelf hebt en van de kwaliteit van de stimulans waardoor de vivencia wordt geproduceerd. Naarmate de bewuste controle en de waakzaamheid minder worden, wordt de intensiteit van de vivencia groter.

*De vivencia is tijdelijk, gaat voorbij, ze doet zich voor in dit moment, het is een ervaring van 'actuele schepping'. In de zin van het concept dat Alfred Auersperg (10) voorstelt, waarbij hij zich beroept op “de voortdurende schepping van leven die zich voordoet in levende organismen”.

*Vivencia's roepen heel vaak emoties op.

* Vivencia's gaan altijd samen met sterke lichamelijke gewaarwordingen (ceenesthesie) en omvatten het hele organisme. Volgens deze hypothese geven ze toegang tot het vitaal onbewuste.

*De vivencia geeft je een absolute kennis van je eigen innerlijk, verbonden met het feit dat je bestaat en met het bewustzijn te leven. Zij heeft dus een ontologische kwaliteit.

* De vivencia heeft een psychosomatisch dimensie, een “verbindingspunt” voor het proces van omvorming van het organische in het psychische en het psychische in het organische. Er zijn vivencia's die de organisatie verbreken en dus verstoringen veroorzaken op organisch en psychisch niveau. Maar er zijn ook integrerende vivencia's welke het niveau van gezondheid en vitaliteit verhogen.

Biodanza gaat uit van integrerende vivencia.

Dat betekent een directe en diepe verbinding met jezelf. Gedurende de opeenvolgende sessies van Biodanza versterken de vivencias zich, volgens de wijze van leren zoals door B. F. Skinner is vastgesteld, omdat ze worden geassocieerd met aangename situaties (positieve bekrachtiging). Hij stelt namelijk dat een leerproces zich eerder stabiliseert door het positieve aan te moedigen, dan door met het negatieve te straffen.

Het fenomeen van leren behelst het hele organisme en niet slechts de hersenen(corticale functies)

Cognitieve therapie werkt op het verbale niveau en baseert zich op een weg die van  betekenis naar emotie gaat. Naar mijn mening, wil het feit dat men iets begrijpt niet zeggen dat het directe antwoord op het leven verandert. Bovendien heeft ook geen invloed op de beslissingen die men neemt.

Biodanza baseert zich op de omgekeerde weg: van emoties naar betekenis. In Biodanza gaat het vooral om de vivencia, hoewel de cognitieve functie, het bewustzijn en symbolische gedachten niet worden uitgesloten. De oefeningen zijn vooral dusdanig gecreëerd om vivencia's op te roepen. Pas daarna komt het in het bewustzijn, dat als een spiegel wat er van binnen is gebeurd, registreert en duidt. De vivencia heeft een geheel eigen waarde en een direct integrerend effect. Daarom is het niet nodig dat deze vervolgens geanalyseerd wordt op bewustzijnsniveau. In Biodanza stellen we in het delen van de vivencia, (wat vaker vooraf in een Biodanza les gebeurd) eerder een beschrijving van persoonlijke vivencia's voor, als een innerlijke ervaringen, zonder analyse of psychische interpretatie.

Inschrijfformulier Biodanza lessen/opleiding
Agenda Biodanza lessen/opleiding
Heb je een vraag? Bel ons!
Biodanza School Antwerpen - Annette Heynderickx

Ik ben na vele jaren werkzaam te zijn als Biodanza docent alleen maar enthousiaster geworden, overtuigd van de kostbare parel in ons, die te ontdekken valt. De mogelijkheden die het unieke en visionaire werk van Systeem Biodanza hierin biedt.

Annette Heynderickx